آرشيو
آموزش
آرشيو
پژوهش
پذیرش طلاب جدید الورود سال تحصیلی94 – 1393 پیش ثبت نام
تعداد :
بازدید : 502 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۵
ممتازین نیم ترم اول 93-92
تعداد :
بازدید : 565 views
دیدگاه : ۱
۹۳/۰۱/۲۰
کمترین غیبت ها در نیم ترم اول
تعداد :
بازدید : 328 views
دیدگاه : ۰
۹۳/۰۱/۲۰
نمرات نیم سال اول 90 – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 120 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 123 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 103 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 132 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
نمرات نیم سال اول 90 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 175 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۱۱/۱۲
قابل توجه طلاب محترم پایه اول
تعداد :
بازدید : 135 views
دیدگاه : ۱
۹۰/۰۵/۳۱
نتایج امتحانات پایان سال – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 107 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات پایان سال – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 80 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات پایان سال – پایه اول
تعداد :
بازدید : 151 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۳/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 70 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 91 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 124 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 72 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج امتحانات هفتگی اسفند ماه – پایه اول
تعداد :
بازدید : 145 views
دیدگاه : ۰
۹۰/۰۲/۱۲
نتایج نیم سال اول 89 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 93 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۲/۱۱
نتایج نیم سال اول 89 – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 68 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 99 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 136 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
نتایج نیم سال اول 89 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 63 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۱۱/۰۶
سوال و جوابی در محضر استاد حسینی
تعداد :
بازدید : 146 views
دیدگاه : ۲
۸۹/۱۰/۲۶
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه ششم
تعداد :
بازدید : 80 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 92 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 115 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات هفتگی آبان ماه – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 68 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۹/۰۸
نتایج امتحانات مهر – پایه پنجم/ششم
تعداد :
بازدید : 74 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 107 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 149 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۶
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 73 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۸/۱۳
نتایج امتحانات هفتگی مهر – پایه اول
تعداد :
بازدید : 125 views
دیدگاه : ۱
۸۹/۰۸/۰۶
نتایج دوره اختبار و تثبیت
تعداد :
بازدید : 281 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۶/۰۶
نتایج امتحانات پایانی – پایه چهارم
تعداد :
بازدید : 124 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی 89-88 – پایه سوم
تعداد :
بازدید : 115 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی 89-88 – پایه دوم
تعداد :
بازدید : 69 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات پایانی سال89-88 – پایه اول
تعداد :
بازدید : 5 views
دیدگاه : ۰
۸۹/۰۳/۳۰
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 104 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۳
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 111 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
نتایج امتحانات نیم سال
تعداد :
بازدید : 75 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
نتایج امتحانات نیم سال اول
تعداد :
بازدید : 5 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۱۱/۰۱
شرکت طلاب پایه چهارم در همایش دین و رسانه
تعداد :
بازدید : 0 views
دیدگاه : ۰
۸۸/۰۸/۱۱